VESTİBÜLER REHABİLİTASYON
Dr. Göktuğ SARAYDAROĞLU, Mart 2006

 

 

 

VESTİBÜLER SİSTEM ANATOMİ VE  FİZYOLOJİSİ:

Vestibüler sistemin end organlarını kabaca üç semisirküler kanal ve iki otolitik organ olarak belirtebiliriz.

 

 

 

Buna göre semisirküler kanallar birbirleriyle dik açı yaparlar ve uzayın üç planında bulunurlar. Rotasyonda dinamik dengeden sorumludur.

 

 

 

 

 

Vestibüler saçlı hücreler kupula altında lokalizedir. Otolitik organlar utrikulus ve sakkulustur. Lineer akselerasyonda dengenin korunmasında görev alırlar. Makula isimli alanlarında otolitleri içerirler. Baş hareketleriyle ilgili statik dengeden sorumludur.

İki tip vestibüler sensör hücre tanımlanmıştır. Tip 1, ampullalar, makula utrikuli ve makula sakkuli gibi apikal bölgelerde sınırlıdır. Tip 2 daha yaygın olarak bulunur.

Kanlanmaları anterior inferior cerebellar arterdendir. Üç dala ayrılır. kokleaya giden koklear dal, sakkulus, utrikulusun bir bölümü ve post. Semisirküler kanalı besleyen vestibulokoklear dal ve utrikulusun büyük bölümü, lat. Ve ant.semisirküler kanalları besleyen vestibüler dal.

 

 

 

 

Vestibüler sistem yerçekimi uyarılarına karşı reseptör, lineer ve açılı hareketler için sensördür. Görme, servikal kasların derin duyuları, mekanoreseptörler, serebellum ortak çalışarak dengenin sürekliliğini sağlar. Vestibüler end organlardan gelen uyarılar dördüncü ventrikül tabanında yerleşmiş olan dört ana çekirdeğe gelir, kabaca bahsedecek olursak buradan talamus üzerinden temporopariyetal kortekse dağılırlar.

VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI

ETYOLOJİSİNE GÖRE:

A.   HAREKET/ POZİSYON İLE İLİŞKİLİ:

        1.    BPPV

        2.    Vertebrobasilar yetmezlik

        3.    Servikal vertigo

B.    HAREKET/ POZİSYONDAN BAĞIMSIZ:

        1.    Vestibüler nörit

        2.    Labirentit

        3.    Meniere hastalığı

        4.    Vestibüler schwannoma

        5.    Perilenf fistülü

        6.    Diğer

 

BPPV : Semisirküler kanallar içindeki endolenfte yüzen otokonial partiküllere bağlı kanalolitiyazis  (posteriyor ve lateral) ,bu partiküllerin bir kısmınınkupulaya yapışıp kalmasına bağlı kupulolitiyazis olarak kabaca tanımlanabilir. Yine semptom süresine göre de geçici, rekürren ve sürekli olarak sınıflandırılabilir.

Tanı amaçlı Dix-Hallpike manevrası sık kullanılır. Hasta otururken otolit kristalleri posteriyor SSK’ın ampullaya en yakın noktasındadır. Manevrayla kristaller ampulladan uzaklaşır, posteriyor SSK’ın en altta bulunan noktasına ilerler. Beraberinde endolenf ve kupulayı kendine çeker (latent periyot). Flourens kanununa göre nistagmusun yavaş fazıendolenf hareketi yönünde veaynı taraf posteriyor SSK yönünde olur.

Tedavi amaçlı çeşitli serbestleştirme, yeniden dağılım ve yeniden pozisyonlandırma egzersizleri geliştirilmiştir. Buna göre:

 

-Epley manevrası ( repozisyon)

-Brandt & Daroff manevrası ( yeniden dağılım , 1980)

-Semont manevrası (serbestleştirme , 1988)

-Hain’in gövde yuvarlama manevrası ( Lateral kanal BPPV )

en sık kullanılanlarıdır.

 

Eppley Manevrası : Amaç kanalitlerin posteriyor SSK’ı katederek utrikulusa düşmelerini sağlamak ve endolenf hareketineneden olmalarını engellemektir.

 

 

 

Brandt & Daroff Manevrası:  Amaç otolit kristallerinin yeniden dağılımının sağlanmasıdır.

Semont Manevrası : Amaç otolit kristallerinin yapıştıkları alanlardan sebestleşmelerini sağlamaktır.

Hain’in gövde yuvarlama ( barbekü) manevrası : Lateral kanal BPPV ‘sunda kullanılır.

Buna göre manevraların başarı oranları, Semont’ta bir manevra sonrası %84, iki tekrar sonrası %93, Epley’de Herdman’a göre %90, multipl tekrarlar sonrası %100, Brandt& Daroff’ta manevra sonrası 3-14. günlerde %98 ve Barbekü manevrası multipl tekrarlar sonrası %100 olarak oranlanmıştır.

Vestibüler hastalıkların medikal tedavisinde ideal ilaç yoktur. Semptomatik dönemdeakut atakların kontrolü asıl amaçtır. Spesifik hastalıklar için tedavide hedef hastalığa göre plan yapılır.

Semptomların düzeltilmesi amacıyla Antihistaminikler, Antikolinerjikler, Antidopaminerjikler ve GABAerjikler kullanılmaktadır.

Meniere hastalığı gibi spesifik tedavi gerektiren durumlarda farmakolojik dekompresyon tedavisi, gerektiğinde immünosüpresanlar, ITKS, ITAG uygulanmaktadır.

 

VESTİBÜLER REHABİLİTASYON

1.    AMAÇ : Santral kompanzasyon sürecini hızlandırmak , böylece vertigo ve postural bozuklukların azaltılması, kişinin kendini güvende hissetmesi, günlük aktif yaşama katılmada sıkıntı yaşamaması, düşme ve yaralanmaların engellenmesi ve toplumdan soyutlanarak anksiyete, panik bozukluk ve major depresyon gibi ek psikolojik rahatsızlıklardan uzaklaşması amaçtır.

2.    BİLGİLENDİRME : Hastalar rehabilitasyon programına alınmadan önce mutlaka bilgilendirilmeli ve hastanın bu durumu anladığından emin olunmalıdır. Bu durum önemlidir, bu programın hastanın kendisine özgü bir program olarak hazırlandığı,  mucizevi bir tedavi programı olmadığı, eğer tedaviye aktif olarak katılırsa maksimum yararı göreceği hastaya anlatılmalı ve hasta tarafından tam olarak anlaşılmalıdır.

3.    REHABİLİTASYON EKİBİ : Ekip vestibüler hastalıklar ve otonöroloji alanında yetişmiş KBB uzmanı , odyolog, iyi bir odyovestibüler laboratuarı ve vestibüler rehabilitasyon (VR) konusunda deneyimli fizyoterapistten oluşmalıdır.

4.    SÜRE: Mümkün olduğunca en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır çünkü görsel ve motor deneyim ertelendiğinde iyileşmede gecikme olmaktadır. Tedavi süresi genellikle 4-8 haftalık programlar şeklindedir.

5.    ENDİKASYONLAR :  a. Unilateral/ bilateral periferal lezyonlar , b. Santral lezyonlar , c.Servikal vertigo, d. Multisensorial hastalıklar (visüel, proprioseptif) yaşlanma , e. Anksiyete ve panik bozukluklar

6.    RÖLATİF ENDİKASYONLAR : Fluktuan seyirli vestibüler sorunları olan hastalar, ( ör. Meniere Hast.) tedavi oranı düşük olmakla birlikte iyi bir seçimle VR programına alınabilirler. Hasta tarafından ilk atak kriz şeklinde tanımlanır ardından sonra gelen ataklarda semptomlar daha hafif seyirli olarak tariflenirse sorunun yetersiz kompanzasyona bağlı olduğu düşünülebilir ve VR başarı şansı artar, ancak zamanla semptomlar artıyorsa veya daha sonraki ataklar ilk atağa benzer şiddette veya daha şiddetli ise progressif veya fluktuan vestibüler patoloji olma olasılığı daha yüksektir. Bu hastalarda devam eden bir labirent patolojisi vardır ve VR’nun başarı şansı yoktur ya da çok düşüktür. Bazen Meniere hastaları ataklar arasında pozisyonel vertigodan veya kronik vestibüler problemlerden yakınırlar. Burada ataklar arası süre önem kazanmaktadır. Ortalama ayda 1 gelen ataklar hastalığın hızlı seyrettiğini ve bu kronik zeminde VR’nun başarı şansının düşük olacağını bize düşündürür. Semptomların kontrolü için medikal veya cerrahi tedavi yöntemleri daha uygundur.

7.    YAPILIŞ ŞEKLi : VR  öncesi ve sonrası hastaların denge bozukluğu emosyonel, fiziksel ve fonksiyonel parametreler açısından değerlendirilerek Dengesizlik Envanteri oluşturulur. Bu değerlendirme 25 soru üzerinden olur ve en üst düzey dengesizlik 100 puan olarak puanlandırılır. Genelde VR iki şekilde yürütülmektedir. İlki kişiye yönelik program hazırlanması, ardından bu programın hastaya öğretilmesi ve hastanın bu hazırlanmış programı evde uygulaması şeklindedir. Fizyoterapist ya belli aralıklarla hastayı evinde ziyaret eder yada telefonla ulaşarak hasta hakkında bilgi alır ve yönlendirir. İkinci yöntem ise ki bu daha fazla tercih edilmektedir; Yine hastaya özel hazırlanan rehabilitasyon programının haftanın belli günlerinde uzman fizyoterapist eşliğinde 4-8 hafta boyunca rehabilitasyon merkezlerinde ya da evde uygulanmasıdır. İkinci yöntem ilkine nazaran daha fazla hasta uyumu ve yüksek başarı oranı göstermektedir. Shephard ve ark. bu şekilde rehabilitasyon programına alınan hastalarda tedavi sonrası semptomlarda %85 oranında azalma tespit etmişlerdir. Bu arada hastalar rehabilitasyon programına alınırken dikkatle sorgulanmalı ve kompanzasyonu geciktirebilecek ilaçların kullanılması bıraktırılmalıdır.  

 

Travmatik veya diğer nedenlerle oluşan dengesizlik halleri için genel bir egsersiz proramı hazırlayan ilk araştırmacılar 1940larda Cawthorne ve Cooksey olmuşlardır. Bu programda baş hareketleri ,göz hareketleri ile baş hareketlerinin koordinasyonu , total vücut hareketleri ve denge sağlama amaçlanmıştır. Tüm egzersizler sırt üstü yatarken, otururken, ayakta durma pozisyonunda ve hareket halinde iken yapılır. Ayrıca yürüyüş programları da egzersiz reçetesine eklenmelidir. Stimulusu yaratan pozisyon ile tekrarlayan karşılaşmalar sonucu hastalar aynı pozisyonu problem karşılaşmadan tolere etmeye başlarlar. Hareketler esnasında belirgin bulantı kusma oluşuyorsa bir dahaki seansa kadar ara verilir. Hastada semptomlara yol açan tipik hareketler belirlenerek , bu hareketleri içeren özel egzersizler günde iki kez yapılacak şekilde planlanılır. Günümüzde kullanılan VR programları da Cawthorne- Cooksey  hareketlerinin çeşitli modifikasyonlarından oluşmuşlardır.

 

Cawthorne – Cooksey  Hareketleri :

 

A. Sırt üstü yatarken:

1.Göz hareketleri  (Önce yavaş sonra hızlı)

   a. Sağa-Sola

   b. Yukarı- Aşağı

   c.Fizyoterapist hastanın önünde durur ve hasta 90 cm.den 30 cm ye doğru yaklaşan parmağa odaklanır.

2. Baş hareketleri  (Gözler 30 cm uzaklıktaki bir noktaya odaklanır)

   a. Sağa –Sola rotasyon

   b. Yukarı- Aşağı fleksiyon ve ekstansiyon

3. Baş hareketlerinin gözler kapalı iken yapılması

                                                         

B. Oturma pozisyonunda :

1. Baş- göz hareketleri aynı biçimde

2. Omuz elevasyon, depresyon ve rotasyonu

3.Öne doğru eğilip kalkma

Ayakta  durma pozisyonunda :

1. A1, A2 ve B3’deki egzersizler tekrarlanır.

2. Gözler açık ve kapalı oturma pozisyonundan ayağa kalkma

3. Fizyoterapist ve hasta karşı karşıya durur ve göz seviyesinde küçük bir top elden ele atılır.

4. Top dizlerin altından yuvarlanır.

5. Oturma pozisyonundan ayağa kalkılır ve rotasyon yapılır. 

 

Ayakta hareket etme :

1. Hasta ortadaki fizyoterapistin etrafında döner ve büyük bir topu fizyoterapiste doğru atar.      

2. Oda içinde bir duvardan bir duvara gözler açık ve kapalı yürünür.

3. Rampada gözler açık ve kapalı yokuş yukarı ve aşağı yürünür.

4. Gözler açık ve kapalı merdivenden inilip çıkılır.

5. Ani durma ve eğilme hareketlerini içeren bir oyun türü (ör.basketbol) önerilebilir.  

 

Vestibüler rehabilitasyonun diğer bir koluda Görsel Geri Besleme yöntemidir. Vestibüler adaptasyon mekanizmasının hareket ve koordinasyon egzersizleri yanında görsel olarak ta hızlandırılabileceği gerçeğinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Hareketli bir platform üzerinde vizüel uyaranlar verilme prensibiyle çalışılır. Sonuçlar oldukça tatminkar olarak kabul edilebilir. Marmara Ün. Nörolojik Bilimler Enstitüsü Nörotoloji ve Denge Kliniğinde 2002 yılında yapılan bir çalışmada Görsel Geri Besleme yöntemiyle VR programına alınan 12 periferik vestibüler kayıplı hastada %83 tam iyileşme , %17 belirgin yanıt; 22 santral vestibüler kayıplı hastada %18 tam iyileşme ,%45 belirgin yanıt alınmış. % 36’sında yanıt alınmasa da santral VK için başarı oranı oldukça umut verici olarak değerlendirilmiş.

PROGNOZ : VR’dan en fazla yarar gören hasta grubu tek taraflı kalıcı labirent fonksiyon kaybı olan gruptur. Daha sonra azalan oranlarla sırayla ,zaman içinde giderek artan  tek taraflı labirent hasarı olan grup, bilateral labirent hasarı olan grup ve vestibüler sistem bozukluğuyla birlikte duyusal bozuklukları  (visüel, proprioseptif ) olan hasta grubu(en düşük başarı oranı)dur.                                      

Kaynaklar:

1.Atlas JT, Parnes LS : Benign paroxysmal positional vertigo : mechanism and management. Current Opinion in Otolaryngology& Head and Neck Surgery 2001 ; 9 (5): 284-289

2.Brandt T, Daroff RB: Physical therapy for benign paroxysmal positional vertigo. Arch Otolaryngol 1980; 106 (8): 484-485

3.Cawthorne T: The physilogical basis for head exercises. J Chart Soc PHYsiother 1944 ;30 :106-107

4. Cohen H. Kane Wineland M. Miller LV, Hatfield CL: Occupation and visual/vestibular interaction in vestibular rehabilitation. Otolaryngol Head and Neck Surgery 1995 112(4); 526-532

5.Epley JM: Particle repositioning for benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Clin North Am 1996 29 (2): 323-393

6. Luxon LM: The medical management of vertigo: Laryngol Otol 1997:111(12):1114-1121

 

Bu site en iyi 1024x768 piksel çözünürlük, IE 5+ tarayıcı ve yüksek renkte izlenir

Tasarım Dr.Oğuz BASUT ©2003